top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»), αλλάζοντας άρδην το πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων για τις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται πλέον ο Ν. 4624/2019, με τον οποίο συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κανονισμού και καταργείται ο προγενέστερος Ν.2472/1997 πλην συγκεκριμένων διατάξεων. Στόχος του Κανονισμού, αλλά και του εθνικού νόμου είναι να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, αλλά και επεξεργάζονται με ασφάλεια και διαφάνεια, με αυστηρούς κανόνες και χρονικούς περιορισμούς, διασφαλίζοντας το υποκείμενο των δικαιωμάτων και προστατεύοντάς το από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες δημιούργησαν νέες προκλήσεις και οδήγησαν στην σημαντική αύξηση της κλίμακας της συλλογής και ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η FLAX ακολουθεί πιστά όλες τις αρχές του Κανονισμού και του Ν. 4624/2019, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα και θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των υποκειμένων τους σε κάθε παραγγελία και εν γένει σε κάθε πιθανή επεξεργασία αυτών. Προτεραιότητά και στρατηγικός μας στόχος αποτελεί η διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας καθώς και η ουσιαστική και πραγματική ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θέτουμε ως βάση την αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, δίχως να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο συλλογής τους, την χρονική περίοδο τήρησής τους καθώς και τα δικαιώματα σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εξετάζουμε τακτικά τη συμμόρφωσή μας με την παρούσα δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου. Εάν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα δήλωση, θα αναρτούμε την αναθεωρημένη δήλωση στον παρόντα ιστότοπο.

 


2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον ΑΔΤ, το ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης).

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ, διεύθυνση κατοικίας).

Οι πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών ή άλλων καρτών χρέωσης (π.χ. όνομα κατόχου κάρτας, αριθμό κάρτας, διεύθυνση χρέωσης, ημερομηνία λήξης), εφόσον φυσικά επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής της εξόφληση με κάρτα.

 


3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται όταν κάνετε δήλωση ή αγορά προϊόντων, όταν ζητάτε πληροφορίες ή υποστήριξη για ένα προϊόν, όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς ή δωρεάν προσφορές, όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη (με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, όταν συμμετέχετε σε έρευνα ή αξιολογήσεις, καθώς και όταν υποβάλλετε ερωτήσεις, σχόλια ή κριτικές.

 


4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα χρησιμοποιούνται και φυλάσσονται για όσο χρονικό διάσημα χρειαστεί για την εξυπηρέτησή σας και η περίοδος της αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στο αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την τελευταία επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. πραγματοποίηση αγοράς, επικοινωνία με call center, συμμετοχή σε διαγωνισμό). Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

 


5. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και επεξεργάζονται:

  • Για την επιλογή των προϊόντων σας

  • Για τη διεκπεραίωση των αγορών που έχετε ζητήσει

  • Για την παράδοση των παραγγελιών σας

  • Για την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης,

  • Για τη λειτουργία των τοποθεσιών μας στο Web

  • Για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας για παροχή πληροφοριών

  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας

 


6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και πρόκειται για εξουσιοδοτημένους φορείς που εμπλέκονται άμεσα προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός, ήτοι η διευκόλυνση της πώλησης και η παράδοση των προϊόντων που έχετε παραγγείλει. Η εξουσιοδότηση γίνεται εγγράφως και εγγυάται την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο καθώς και τη χρήση τους μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς ακολουθώντας τον Κανονισμό και τον νόμο, πάντοτε όμως με την προϋπόθεση της πλήρους και αυστηρής εξασφάλισης των δεδομένων αυτών, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Τα δεδομένα σας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων. Μετά την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών επεξεργασίας κατά την κρίση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο εξουσιοδοτημένος φορέας επιστρέφει ή διαγράφει όλα τα προσωπικά δεδομένα και καταστρέφει τα υπάρχοντα αντίγραφα.

 


7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Υιοθετούμε επιμέρους διαδικασίες διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους. Διαγράφουμε και καταστρέφουμε τα δεδομένα σας μόλις εκπληρωθεί ο σκοπός συλλογής και επεξεργασίας αυτών, ενώ η διαβίβαση σε τρίτους, ως προαναφέρθηκε, πραγματοποιείται για αυστηρά περιορισμένους λόγους, με ασφαλές τρόπο. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους, που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ουδεμία απολύτως πρόσβαση έχουν στα προσωπικά σας δεδομένα.

 


8. Ο ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


ΦΛΑΞ ΕΠΕ, ΤΑΥΡΟΥ 8, ΤΑΥΡΟΣ, 17778 ΑΘΗΝΑ, τηλ. +30 210 97 66 596, info@flax.gr

 


9. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για τα δεδομένα που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου www.flax.gr, ο οποίος ωστόσο περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους. Στην περίπτωση αυτή, σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του αντίστοιχου ιστοτόπου.


10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και
νόμιμους σκοπούς, δίχως να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

-Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε, αλλά και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται. Η επιχείρησή μας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να σας παρέχει κάθε πληροφορία και ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε συνοπτική, διαφανή και εύκολα προσβάσιμη μορφή εντός ευλόγου χρόνου και δίχως καθυστερήσεις. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να λαμβάνετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα που σας αφορούν
υφίστανται επεξεργασία. Η ενημέρωσή σας θα περιλαμβάνει περαιτέρω τους σκοπούς της επεξεργασίας, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και τον χρόνο κατά τον οποίον θα είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα αυτά.


-Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων. Η FLAX λαμβάνει εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα, προτρέποντάς σας να ενημερώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως και όποτε είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αλλά και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.


-Δικαίωμα αντιτάξεως στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν υπάρχει έννομο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας.


-Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβειά των δεδομένων, έχετε αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία τους ή συντρέχει άλλος προβλεπόμενος στην σχετική Ελληνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων λόγος, ή πρόκειται για δεδομένα, τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα.


-Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατόπιν σχετικού αιτήματός σας.


-Δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας, ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού.


-Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης.


-Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας (http://www.dpa.gr/).

! Όλες οι πράξεις επεξεργασίας τίθενται υπό την ομπρέλα της αρχής της λογοδοσίας του υπευθύνου επεξεργασίας, ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαφορετικούς από τους οποίους έχει συλλεχθεί.


11. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του.

 


12. ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Για πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@flax.gr.


13. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν/ ή ενδέχεται να διαβιβάζονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

bottom of page